தவக்கால திருப்பலி முன்னுரைகள்

தவக்காலத்தில் பயன்படுத்தக் கூடிய திருப்பலி முன்னுரைகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

திருநீற்றுப்புதன்

தவக்காலம் முதல் ஞாயிறு

மூன்றாம் ஆண்டு – C(2022, 2025, 2028)

தவக்காலம் முதல் ஞாயிறு – 1

தவக்காலம் முதல் ஞாயிறு – 2

தவக்காலம் முதல் ஞாயிறு – 3

தவக்காலம் 2ஆம் வாரம் – ஞாயிறு

மூன்றாம் ஆண்டு – C(2022, 2025, 2028)

தவக்காலம் 2ஆம் வாரம் – ஞாயிறு – 1

தவக்காலம் 2ஆம் வாரம் – ஞாயிறு – 2

தவக்காலம் 2ஆம் வாரம் – ஞாயிறு – 3

தவக்காலம் 3ஆம் வாரம் – ஞாயிறு

மூன்றாம் ஆண்டு – C(2022, 2025, 2028)

தவக்காலம் 3ஆம் வாரம் – ஞாயிறு – 1

தவக்காலம் 3ஆம் வாரம் – ஞாயிறு – 2

தவக்காலம் 3ஆம் வாரம் – ஞாயிறு – 3

தவக்காலம் 4ஆம் வாரம் – ஞாயிறு

மூன்றாம் ஆண்டு – C(2022, 2025, 2028)

தவக்காலம் 4ஆம் வாரம் – ஞாயிறு – 1

தவக்காலம் 4ஆம் வாரம் – ஞாயிறு – 2

தவக்காலம் 4ஆம் வாரம் – ஞாயிறு – 3

தவக்காலம் 5ஆம் வாரம் – ஞாயிறு

மூன்றாம் ஆண்டு – C(2022, 2025, 2028)

தவக்காலம் 5ஆம் வாரம் – ஞாயிறு – 1

தவக்காலம் 5ஆம் வாரம் – ஞாயிறு – 2

தவக்காலம் 5ஆம் வாரம் – ஞாயிறு – 3

 850 பார்வைகள்

© 2023 அருள்வாக்கு.