பாஸ்கா கால திருப்பலி முன்னுரைகள்

ஆண்டவருடைய உயிர்ப்பின் பாஸ்கா ஞாயிறு பெருவிழா

ஆண்டவருடைய உயிர்ப்பின் பாஸ்கா ஞாயிறு பெருவிழா – 1

ஆண்டவருடைய உயிர்ப்பின் பாஸ்கா ஞாயிறு பெருவிழா – 2

ஆண்டவருடைய உயிர்ப்பின் பாஸ்கா ஞாயிறு பெருவிழா – 3

ஆண்டவருடைய உயிர்ப்பின் பாஸ்கா ஞாயிறு பெருவிழா – 4

ஆண்டவருடைய உயிர்ப்பின் பாஸ்கா ஞாயிறு பெருவிழா – 5பாஸ்கா 2ஆம் வாரம் – ஞாயிறு

முதல் ஆண்டு – A (2023, 2026, 2029…..)

பாஸ்கா 2ஆம் வாரம் – ஞாயிறு

இரண்டாம் ஆண்டு – B(2024, 2027, 2030…)

பாஸ்கா 2ஆம் வாரம் – ஞாயிறு – 1

பாஸ்கா 2ஆம் வாரம் – ஞாயிறு – 2

மூன்றாம் ஆண்டு – C(2022, 2025, 2028)

பாஸ்கா 2ஆம் வாரம் – ஞாயிறு – 1

பாஸ்கா 2ஆம் வாரம் – ஞாயிறு – 2

பாஸ்கா 2ஆம் வாரம் – ஞாயிறு – 3

பாஸ்கா 2ஆம் வாரம் – ஞாயிறு – 3

பாஸ்கா காலம் 2ஆம் வாரம் – ஞாயிறு – POWERPOINT PRESENTATION

பாஸ்கா காலம் 2ஆம் வாரம் – ஞாயிறு POWERPOINT PRESENTATIONபாஸ்கா 3ஆம் வாரம் – ஞாயிறு

முதல் ஆண்டு – A (2023, 2026, 2029…..)

பாஸ்கா 3ஆம் வாரம் – ஞாயிறு

இரண்டாம் ஆண்டு – B(2024, 2027, 2030…)

பாஸ்கா 3ஆம் வாரம் – ஞாயிறு – 1

பாஸ்கா 3ஆம் வாரம் – ஞாயிறு – 2

மூன்றாம் ஆண்டு – C(2022, 2025, 2028)

பாஸ்கா 3ஆம் வாரம் – ஞாயிறு – 1

பாஸ்கா 3ஆம் வாரம் – ஞாயிறு – 2

பாஸ்கா 3ஆம் வாரம் – ஞாயிறு – 3

பாஸ்கா 3ஆம் வாரம் – ஞாயிறு – 3

பாஸ்கா காலம் 3ஆம் வாரம் – ஞாயிறு – POWERPOINT PRESENTATION

பாஸ்கா காலம் 3ஆம் வாரம் – ஞாயிறு POWERPOINT PRESENTATIONபாஸ்கா 4ஆம் வாரம் – ஞாயிறு

முதல் ஆண்டு – A (2023, 2026, 2029…..)

பாஸ்கா 4ஆம் வாரம் – ஞாயிறு

இரண்டாம் ஆண்டு – B(2024, 2027, 2030…)

பாஸ்கா 4ஆம் வாரம் – ஞாயிறு

மூன்றாம் ஆண்டு – C(2022, 2025, 2028)

பாஸ்கா 4ஆம் வாரம் – ஞாயிறு – 1

பாஸ்கா 4ஆம் வாரம் – ஞாயிறு – 2

பாஸ்கா 4ஆம் வாரம் – ஞாயிறு – 3பாஸ்கா 5ஆம் வாரம் – ஞாயிறு

முதல் ஆண்டு – A (2023, 2026, 2029…..)

பாஸ்கா 5ஆம் வாரம் – ஞாயிறு

இரண்டாம் ஆண்டு – B(2024, 2027, 2030…)

பாஸ்கா 5ஆம் வாரம் – ஞாயிறு – 1

பாஸ்கா 5ஆம் வாரம் – ஞாயிறு – 2

மூன்றாம் ஆண்டு – C(2022, 2025, 2028)

பாஸ்கா 5ஆம் வாரம் – ஞாயிறு – 1

பாஸ்கா 5ஆம் வாரம் – ஞாயிறு – 2பாஸ்கா 6ஆம் வாரம் – ஞாயிறு

முதல் ஆண்டு – A (2023, 2026, 2029…..)

பாஸ்கா 6ஆம் வாரம் – ஞாயிறு

இரண்டாம் ஆண்டு – B(2024, 2027, 2030…)

பாஸ்கா 6ஆம் வாரம் – ஞாயிறு – 1

பாஸ்கா 6ஆம் வாரம் – ஞாயிறு – 2

மூன்றாம் ஆண்டு – C(2022, 2025, 2028)

பாஸ்கா 6ஆம் வாரம் – ஞாயிறு – 1

பாஸ்கா 6ஆம் வாரம் – ஞாயிறு – 2ஆண்டவரின் விண்ணேற்றம் பெருவிழா

முதல் ஆண்டு – A (2023, 2026, 2029…..)

இரண்டாம் ஆண்டு – B(2024, 2027, 2030…)

ஆண்டவரின் விண்ணேற்றம் பெருவிழா – 1

ஆண்டவரின் விண்ணேற்றம் பெருவிழா – 2

மூன்றாம் ஆண்டு – C(2022, 2025, 2028)

ஆண்டவரின் விண்ணேற்றம் பெருவிழா – 1


Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2024 அருள்வாக்கு - WordPress Theme by WPEnjoy