பாஸ்கா கால வாசகங்கள் – ஒலி வடிவம் (AUDIO)

ஆண்டவருடைய உயிர்ப்பின் பாஸ்கா ஞாயிறு வாசகங்கள்

பாஸ்கா எண்கிழமை – திங்கள் வாசகங்கள்

பாஸ்கா எண்கிழமை – செவ்வாய் வாசகங்கள்

பாஸ்கா எண்கிழமை – புதன் வாசகங்கள்

பாஸ்கா எண்கிழமை – வியாழன் வாசகங்கள்

பாஸ்கா எண்கிழமை – வெள்ளி வாசகங்கள்

பாஸ்கா எண்கிழமை – சனி வாசகங்கள்

பாஸ்கா 2ஆம் வாரம் – ஞாயிறு வாசகங்கள் – முதல் ஆண்டு

பாஸ்கா 2ஆம் வாரம் – திங்கள் வாசகங்கள்

பாஸ்கா 2ஆம் வாரம் – செவ்வாய் வாசகங்கள்

பாஸ்கா 2ஆம் வாரம் – புதன் வாசகங்கள்

பாஸ்கா 2ஆம் வாரம் – வியாழன் வாசகங்கள்

பாஸ்கா 2ஆம் வாரம் – வெள்ளி வாசகங்கள்

பாஸ்கா 2ஆம் வாரம் – சனி வாசகங்கள்

பாஸ்கா 3ஆம் வாரம் – ஞாயிறு வாசகங்கள் – முதல் ஆண்டு

பாஸ்கா 3ஆம் வாரம் – திங்கள் வாசகங்கள்

பாஸ்கா 3ஆம் வாரம் – செவ்வாய் வாசகங்கள்

பாஸ்கா 3ஆம் வாரம் – புதன் வாசகங்கள்

பாஸ்கா 3ஆம் வாரம் – வியாழன் வாசகங்கள்

பாஸ்கா 3ஆம் வாரம் – வெள்ளி வாசகங்கள்

பாஸ்கா 3ஆம் வாரம் – சனி வாசகங்கள்

பாஸ்கா 4ஆம் வாரம் – ஞாயிறு வாசகங்கள் – முதல் ஆண்டு

பாஸ்கா 4ஆம் வாரம் – திங்கள் வாசகங்கள்

பாஸ்கா 4ஆம் வாரம் – செவ்வாய் வாசகங்கள்

பாஸ்கா 4ஆம் வாரம் – புதன் வாசகங்கள்

பாஸ்கா 4ஆம் வாரம் – வியாழன் வாசகங்கள்

பாஸ்கா 4ஆம் வாரம் – வெள்ளி வாசகங்கள்

பாஸ்கா 4ஆம் வாரம் – சனி வாசகங்கள்

பாஸ்கா 5ஆம் வாரம் – ஞாயிறு வாசகங்கள் – முதல் ஆண்டு

பாஸ்கா 5ஆம் வாரம் – திங்கள் வாசகங்கள் – முதல் ஆண்டு

பாஸ்கா 5ஆம் வாரம் – செவ்வாய் வாசகங்கள்

பாஸ்கா 5ஆம் வாரம் – புதன் வாசகங்கள்

பாஸ்கா 5ஆம் வாரம் – வியாழன் வாசகங்கள்

பாஸ்கா 5ஆம் வாரம் – வெள்ளி வாசகங்கள்

பாஸ்கா 5ஆம் வாரம் – சனி வாசகங்கள்

பாஸ்கா 6ஆம் வாரம் – ஞாயிறு வாசகங்கள் – முதல் ஆண்டு

பாஸ்கா 6ஆம் வாரம் – திங்கள் வாசகங்கள்

பாஸ்கா 6ஆம் வாரம் – செவ்வாய் வாசகங்கள்

பாஸ்கா 6ஆம் வாரம் – புதன் வாசகங்கள்

பாஸ்கா 6ஆம் வாரம் – வியாழன் வாசகங்கள்

பாஸ்கா 6ஆம் வாரம் – வெள்ளி வாசகங்கள்

பாஸ்கா 6ஆம் வாரம் – சனி வாசகங்கள்

ஆண்டவரின் விண்ணேற்றம் வாசகங்கள் – முதல் ஆண்டு

பாஸ்கா 7ஆம் வாரம் – திங்கள் வாசகங்கள்

பாஸ்கா 7ஆம் வாரம் – செவ்வாய் வாசகங்கள்

பாஸ்கா 7ஆம் வாரம் – புதன் வாசகங்கள்

பாஸ்கா 7ஆம் வாரம் – வியாழன் வாசகங்கள்

பாஸ்கா 7ஆம் வாரம் – வெள்ளி வாசகங்கள்

பாஸ்கா 7ஆம் வாரம் – சனி வாசகங்கள்

Loading

© 2024 அருள்வாக்கு - WordPress Theme by WPEnjoy