புனித வார திருவழிபாட்டுக் கோப்புகள்

ஆண்டவருடைய திருப்பாடுகளின் குருத்து ஞாயிறு

ஆண்டவருடைய திருப்பாடுகளின் குருத்து ஞாயிறு

திருப்பலி வாசகங்கள்

முதல் ஆண்டு – A (2023, 2026, 2029…..)

ஆண்டவருடைய திருப்பாடுகளின் குருத்து ஞாயிறு திருப்பலி வாசகங்கள் | முதல் ஆண்டு – A

இரண்டாம் ஆண்டு – B(2024, 2027, 2030…)

ஆண்டவருடைய திருப்பாடுகளின் குருத்து ஞாயிறு திருப்பலி வாசகங்கள் | இரண்டாம் ஆண்டு – B

மூன்றாம் ஆண்டு – C(2022, 2025, 2028)

ஆண்டவருடைய திருப்பாடுகளின் குருத்து ஞாயிறு திருப்பலி வாசகங்கள் | மூன்றாம் ஆண்டு – C

POWERPOINT PRESENTATION

முதல் ஆண்டு – A (2023, 2026, 2029…..)

ஆண்டவருடைய திருப்பாடுகளின் குருத்து ஞாயிறு POWERPOINT PRESENTATION – A

இரண்டாம் ஆண்டு – B(2024, 2027, 2030…)

ஆண்டவருடைய திருப்பாடுகளின் குருத்து ஞாயிறு POWERPOINT PRESENTATION – B

மூன்றாம் ஆண்டு – C(2022, 2025, 2028)

ஆண்டவருடைய திருப்பாடுகளின் குருத்து ஞாயிறு POWERPOINT PRESENTATION – C

திருப்பலி செபங்கள்

ஆண்டவருடைய திருப்பாடுகளின் குருத்து ஞாயிறு திருப்பலி செபங்கள்

திருப்பலி முன்னுரைகள்

ஆண்டவருடைய திருப்பாடுகளின் குருத்து ஞாயிறு திருப்பலி முன்னுரை – 1

ஆண்டவருடைய திருப்பாடுகளின் குருத்து ஞாயிறு திருப்பலி முன்னுரை – 2

ஆண்டவருடைய திருப்பாடுகளின் குருத்து ஞாயிறு திருப்பலி முன்னுரை – 3

ஆண்டவருடைய திருப்பாடுகளின் குருத்து ஞாயிறு திருப்பலி முன்னுரை – 4

திருவழிபாட்டுப் பாடல்கள் | புதிய மொழிபெயர்ப்பு

ஆண்டவருடைய திருப்பாடுகளின் குருத்து ஞாயிறு திருவழிபாட்டுப் பாடல்கள்

ஆண்டவருடைய இறுதி இராவுணவு

ஆண்டவரின் இராவுணவுத் திருப்பலி

திருப்பலி வாசகங்கள்

ஆண்டவரின் இராவுணவுத் திருப்பலி வாசகங்கள்

POWERPOINT PRESENTATION

ஆண்டவரின் இராவுணவுத் திருப்பலி POWERPOINT PRESENTATION

திருப்பலி செபங்கள்

ஆண்டவரின் இராவுணவுத் திருப்பலி திருப்பலி செபங்கள்

திருப்பலி முன்னுரைகள்

ஆண்டவருடைய இரவு விருந்து பொது முன்னுரை

ஆண்டவருடைய இரவு விருந்து திருப்பலி முன்னுரை

திருவழிபாட்டுப் பாடல்கள் | புதிய மொழிபெயர்ப்பு

ஆண்டவருடைய இரவு விருந்து திருவழிபாட்டுப் பாடல்கள்

ஆண்டவரின் திருப்பாடுகளின் வெள்ளி

திருப்பாடுகளின் வெள்ளி

திருப்பலி வாசகங்கள்

திருப்பாடுகளின் வெள்ளி வாசகங்கள்

POWERPOINT PRESENTATION

திருப்பாடுகளின் வெள்ளி POWERPOINT PRESENTATION

திருப்பலி செபங்கள்

திருப்பாடுகளின் வெள்ளி திருப்பலி செபங்கள்

திருப்பலி முன்னுரைகள்

திருப்பாடுகளின் வெள்ளி பொது முன்னுரை

திருப்பாடுகளின் வெள்ளி திருவழிபாடு முன்னுரை

திருவழிபாட்டுப் பாடல்கள் | புதிய மொழிபெயர்ப்பு

திருப்பாடுகளின் வெள்ளி திருவழிபாட்டுப் பாடல்கள்

பாஸ்கா திருவிழிப்பு
ஆண்டவருடைய உயிர்ப்பின் பாஸ்கா ஞாயிறு

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2024 அருள்வாக்கு - WordPress Theme by WPEnjoy