தவக்கால வாசகங்கள் – ஒலி வடிவம் (AUDIO)

திருநீற்றுப்புதன் வாசகங்கள்

திருநீற்றுப்புதனுக்குப் பின் வியாழன் வாசகங்கள்

திருநீற்றுப்புதனுக்குப் பின் வெள்ளி வாசகங்கள்

திருநீற்றுப்புதனுக்குப் பின் சனி வாசகங்கள்

தவக்காலம் முதல் வாரம் ஞாயிறு வாசகங்கள் – முதல் ஆண்டு

தவக்காலம் முதல் வாரம் ஞாயிறு வாசகங்கள் – இரண்டாம் ஆண்டு

தவக்காலம் முதல் வாரம் திங்கள் வாசகங்கள்

தவக்காலம் முதல் வாரம் செவ்வாய் வாசகங்கள்

தவக்காலம் முதல் வாரம் புதன் வாசகங்கள்

தவக்காலம் முதல் வாரம் வியாழன் வாசகங்கள்

தவக்காலம் முதல் வாரம் வெள்ளி வாசகங்கள்

தவக்காலம் முதல் வாரம் சனி வாசகங்கள்

தவக்காலம் 2ஆம் வாரம் ஞாயிறு – முதல் ஆண்டு வாசகங்கள்

தவக்காலம் 2ஆம் வாரம் ஞாயிறு – இரண்டாம் ஆண்டு வாசகங்கள்

தவக்காலம் 2ஆம் வாரம் திங்கள் வாசகங்கள்

தவக்காலம் 2ஆம் வாரம் செவ்வாய் வாசகங்கள்

தவக்காலம் 2ஆம் வாரம் புதன் வாசகங்கள்

தவக்காலம் 2ஆம் வாரம் வியாழன் வாசகங்கள்

தவக்காலம் 2ஆம் வாரம் வெள்ளி வாசகங்கள்

தவக்காலம் 2ஆம் வாரம் சனி வாசகங்கள்

தவக்காலம் 3ஆம் வாரம் ஞாயிறு – முதல் ஆண்டு வாசகங்கள்

தவக்காலம் 3ஆம் வாரம் ஞாயிறு – இரண்டாம் ஆண்டு வாசகங்கள்

தவக்காலம் 3ஆம் வாரம் திங்கள் வாசகங்கள்

தவக்காலம் 3ஆம் வாரம் செவ்வாய் வாசகங்கள்

தவக்காலம் 3ஆம் வாரம் புதன் வாசகங்கள்

தவக்காலம் 3ஆம் வாரம் வியாழன் வாசகங்கள்

தவக்காலம் 3ஆம் வாரம் வெள்ளி வாசகங்கள்

தவக்காலம் 3ஆம் வாரம் சனி வாசகங்கள்

தவக்காலம் 4ஆம் வாரம் ஞாயிறு – முதல் ஆண்டு வாசகங்கள்

தவக்காலம் 4ஆம் வாரம் ஞாயிறு – இரண்டாம் ஆண்டு வாசகங்கள்

தவக்காலம் 4ஆம் வாரம் திங்கள் வாசகங்கள்

தவக்காலம் 4ஆம் வாரம் செவ்வாய் வாசகங்கள்

தவக்காலம் 4ஆம் வாரம் புதன் வாசகங்கள்

தவக்காலம் 4ஆம் வாரம் வியாழன் வாசகங்கள்

தவக்காலம் 4ஆம் வாரம் வெள்ளி வாசகங்கள்

தவக்காலம் 4ஆம் வாரம் சனி வாசகங்கள்

தவக்காலம் 5ஆம் வாரம் ஞாயிறு – முதல் ஆண்டு வாசகங்கள்

தவக்காலம் 5ஆம் வாரம் ஞாயிறு – இரண்டாம் ஆண்டு வாசகங்கள்

தவக்காலம் 5ஆம் வாரம் திங்கள் வாசகங்கள்

தவக்காலம் 5ஆம் வாரம் செவ்வாய் வாசகங்கள்

தவக்காலம் 5ஆம் வாரம் புதன் வாசகங்கள்

தவக்காலம் 5ஆம் வாரம் வியாழன் வாசகங்கள்

தவக்காலம் 5ஆம் வாரம் வெள்ளி வாசகங்கள்

தவக்காலம் 5ஆம் வாரம் சனி வாசகங்கள்

Loading

© 2024 அருள்வாக்கு - WordPress Theme by WPEnjoy