திருப்பலி முன்னுரை

அன்றாடத் திருப்பலிக்கு அருள்வாக்கு இணையதளம் வழங்கும் திருப்பலி முன்னுரைக
பயன்படுத்துங்கள்! பலன் பெறுங்கள்!
இறை ஆசீர் என்றும் உங்களோடு! எமக்காக மன்றாடுங்கள்!

திருவருகைக்காலம் முதல் வாரம்

முதல் ஆண்டு – A (2025, 2028, 2031…..)
இரண்டாம் ஆண்டு – B (2023, 2026, 2029…..)
மூன்றாம் ஆண்டு – C (2024, 2027, 2030…..)

முதல் ஆண்டு – A (2025, 2028, 2031…..)

திருவருகைக்காலம் முதல் வாரம் – ஞாயிறு – 1

திருவருகைக்காலம் முதல் வாரம் – ஞாயிறு – 2

இரண்டாம் ஆண்டு – B(2023, 2026, 2029…)

திருவருகைக்காலம் முதல் வாரம் – ஞாயிறு– 1

மூன்றாம் ஆண்டு – C (2024, 2027, 2030…..)

திருவருகைக்காலம் முதல் வாரம் – ஞாயிறு – 1

திருவருகைக்காலம் முதல் வாரம் – ஞாயிறு – 2திருவருகைக்காலம் 2ஆம் வாரம்

முதல் ஆண்டு – A (2025, 2028, 2031…..)

திருவருகைக்காலம் 2ஆம் வாரம் – ஞாயிறு – 1

திருவருகைக்காலம் 2ஆம் வாரம் – ஞாயிறு – 2

இரண்டாம் ஆண்டு – B(2023, 2026, 2029…)

திருவருகைக்காலம் 2ஆம் வாரம் – ஞாயிறு – 1

மூன்றாம் ஆண்டு – C (2024, 2027, 2030…..)

திருவருகைக்காலம் 2ஆம் வாரம் – ஞாயிறு – 1திருவருகைக்காலம் 3ஆம் வாரம்

முதல் ஆண்டு – A (2025, 2028, 2031…..)

திருவருகைக்காலம் 3ஆம் வாரம் – ஞாயிறு – 1

திருவருகைக்காலம் 3ஆம் வாரம் – ஞாயிறு – 2

இரண்டாம் ஆண்டு – B(2023, 2026, 2029…)

திருவருகைக்காலம் 3ஆம் வாரம் – ஞாயிறு

மூன்றாம் ஆண்டு – C (2024, 2027, 2030…..)

திருவருகைக்காலம் 3ஆம் வாரம் – ஞாயிறு – 1திருவருகைக்காலம் 4ஆம் வாரம்

முதல் ஆண்டு – A (2025, 2028, 2031…..)

திருவருகைக்காலம் 4ஆம் வாரம் – ஞாயிறு – 1

திருவருகைக்காலம் 4ஆம் வாரம் – ஞாயிறு – 2

இரண்டாம் ஆண்டு – B(2023, 2026, 2029…)

திருவருகைக்காலம் 4ஆம் வாரம் – ஞாயிறு – 1

மூன்றாம் ஆண்டு – C (2024, 2027, 2030…..)

திருவருகைக்காலம் 4ஆம் வாரம் – ஞாயிறு – 1

கிறிஸ்து பிறப்புக்காலம்

முதல் ஆண்டு – A (2025, 2028, 2031…..)
இரண்டாம் ஆண்டு – B (2023, 2026, 2029…..)
மூன்றாம் ஆண்டு – C (2024, 2027, 2030…..)

கிறிஸ்து பிறப்பு பெருவிழா

திருவிழிப்புத் திருப்பலி

இரவில் திருப்பலி – 1

இரவில் திருப்பலி – 2

விடியற்காலைத் திருப்பலி

பகலில் திருப்பலி

கிறிஸ்து பிறப்பு பெருவிழா திருப்பலிஇயேசு, மரியா, யோசேப்பின் திருக்குடும்பம் விழா

இயேசு, மரியா, யோசேப்பின் திருக்குடும்பம் விழா – 1

இயேசு, மரியா, யோசேப்பின் திருக்குடும்பம் விழா – 2

இயேசு, மரியா, யோசேப்பின் திருக்குடும்பம் விழா மூன்றாம் ஆண்டு – C (2024, 2027, 2030…..)இறைவனின் அன்னையாகிய தூய கன்னி மரியா பெருவிழா

இறைவனின் அன்னையாகிய தூய கன்னி மரியா பெருவிழா – 1

இறைவனின் அன்னையாகிய தூய கன்னி மரியா பெருவிழா – 2

இறைவனின் அன்னையாகிய தூய கன்னி மரியா பெருவிழா – 3

இறைவனின் அன்னையாகிய தூய கன்னி மரியா பெருவிழா – 4

இறைவனின் அன்னையாகிய தூய கன்னி மரியா பெருவிழா – 5

இறைவனின் அன்னையாகிய தூய கன்னி மரியா பெருவிழா – 6ஆண்டவரின் திருக்காட்சி பெருவிழா

ஆண்டவரின் திருக்காட்சி பெருவிழா – 1

ஆண்டவரின் திருக்காட்சி பெருவிழா – 2

ஆண்டவரின் திருக்காட்சி பெருவிழா – 3ஆண்டவரின் திருமுழுக்கு விழா

ஆண்டவரின் திருமுழுக்கு விழா இரண்டாம் ஆண்டு – B (2023, 2026, 2029…..) – 1

ஆண்டவரின் திருமுழுக்கு விழா இரண்டாம் ஆண்டு – B (2023, 2026, 2029…..) – 2

ஆண்டவரின் திருமுழுக்கு விழா மூன்றாம் ஆண்டு – C (2024, 2027, 2030…..) – 1

ஆண்டவரின் திருமுழுக்கு விழா மூன்றாம் ஆண்டு – C (2024, 2027, 2030…..) – 2

தவக்காலத் திருப்பலி முன்னுரைகளைப் பெற இங்கே கிளிக் செய்க.

புனித வார திருப்பலி முன்னுரைகளைப் பெற இங்கே கிளிக் செய்க.பாஸ்கா காலத் திருப்பலி முன்னுரைகளைப் பெற இங்கே கிளிக் செய்க.பொதுக்காலத் திருப்பலி முன்னுரைகளைப் பெற இங்கே கிளிக் செய்க.

பெருவிழாக்கள், விழாக்கள் திருப்பலி முன்னுரைகளைப் பெற இங்கே கிளிக் செய்க.

Loading

© 2024 அருள்வாக்கு - WordPress Theme by WPEnjoy