திருவருகைக்கால திருப்பலி முன்னுரைகள்

திருவருகைக்காலம் முதல் வாரம் – ஞாயிறு

முதல் ஆண்டு – A (2022, 2025, 2028…..)

திருவருகைக்காலம் முதல் வாரம் – ஞாயிறு – 1

திருவருகைக்காலம் முதல் வாரம் – ஞாயிறு – 2

இரண்டாம் ஆண்டு – B(2023, 2026, 2029…)

திருவருகைக்காலம் முதல் வாரம் – ஞாயிறு– 1

மூன்றாம் ஆண்டு – C(2021, 2024, 2027)

திருவருகைக்காலம் முதல் வாரம் – ஞாயிறு – 1

திருவருகைக்காலம் முதல் வாரம் – ஞாயிறு – 2

திருவருகைக்காலம் 2ஆம் வாரம் – ஞாயிறு

முதல் ஆண்டு – A (2022, 2025, 2028…..)

திருவருகைக்காலம் 2ஆம் வாரம் – ஞாயிறு – 1

திருவருகைக்காலம் 2ஆம் வாரம் – ஞாயிறு – 2

இரண்டாம் ஆண்டு – B(2023, 2026, 2029…)

திருவருகைக்காலம் 2ஆம் வாரம் – ஞாயிறு – 1

மூன்றாம் ஆண்டு – C(2021, 2024, 2027)

திருவருகைக்காலம் 2ஆம் வாரம் – ஞாயிறு – 1

திருவருகைக்காலம் 3ஆம் வாரம் – ஞாயிறு

முதல் ஆண்டு – A (2022, 2025, 2028…..)

திருவருகைக்காலம் 3ஆம் வாரம் – ஞாயிறு – 1

திருவருகைக்காலம் 3ஆம் வாரம் – ஞாயிறு – 2

இரண்டாம் ஆண்டு – B(2023, 2026, 2029…)

திருவருகைக்காலம் 3ஆம் வாரம் – ஞாயிறு

மூன்றாம் ஆண்டு – C(2021, 2024, 2027)

திருவருகைக்காலம் 3ஆம் வாரம் – ஞாயிறு – 1

திருவருகைக்காலம் 4ஆம் வாரம் – ஞாயிறு

முதல் ஆண்டு – A (2022, 2025, 2028…..)

திருவருகைக்காலம் 4ஆம் வாரம் – ஞாயிறு – 1

திருவருகைக்காலம் 4ஆம் வாரம் – ஞாயிறு – 2

இரண்டாம் ஆண்டு – B(2023, 2026, 2029…)

திருவருகைக்காலம் 4ஆம் வாரம் – ஞாயிறு – 1

மூன்றாம் ஆண்டு – C(2021, 2024, 2027)

திருவருகைக்காலம் 4ஆம் வாரம் – ஞாயிறு – 1

கிறிஸ்து பிறப்பு பெருவிழா

திருவிழிப்புத் திருப்பலி

இரவில் திருப்பலி

விடியற்காலைத் திருப்பலி

பகலில் திருப்பலி

கிறிஸ்து பிறப்பு பெருவிழா திருப்பலிLoading

© 2024 அருள்வாக்கு - WordPress Theme by WPEnjoy