வாசகங்கள் – ஒலி வடிவம் (AUDIO)

அன்றாட இறைவார்த்தையைக் கேட்டு மகிழப்
பயன்படுத்துங்கள்! பலன் பெறுங்கள்!
இறை ஆசீர் என்றும் உங்களோடு! எமக்காக மன்றாடுங்கள்!தவக்கால வாசகங்கள் – ஒலி வடிவம் (AUDIO)

திருநீற்றுப்புதன் வாசகங்கள்

திருநீற்றுப்புதனுக்குப் பின் வியாழன் வாசகங்கள்

திருநீற்றுப்புதனுக்குப் பின் வெள்ளி வாசகங்கள்

திருநீற்றுப்புதனுக்குப் பின் சனி வாசகங்கள்

தவக்காலம் முதல் வாரம் ஞாயிறு வாசகங்கள் – முதல் ஆண்டு

தவக்காலம் முதல் வாரம் ஞாயிறு வாசகங்கள் – இரண்டாம் ஆண்டு

தவக்காலம் முதல் வாரம் திங்கள் வாசகங்கள்

தவக்காலம் முதல் வாரம் செவ்வாய் வாசகங்கள்

தவக்காலம் முதல் வாரம் புதன் வாசகங்கள்

தவக்காலம் முதல் வாரம் வியாழன் வாசகங்கள்

தவக்காலம் முதல் வாரம் வெள்ளி வாசகங்கள்

தவக்காலம் முதல் வாரம் சனி வாசகங்கள்

தவக்காலம் 2ஆம் வாரம் ஞாயிறு – முதல் ஆண்டு வாசகங்கள்

தவக்காலம் 2ஆம் வாரம் ஞாயிறு – இரண்டாம் ஆண்டு வாசகங்கள்

தவக்காலம் 2ஆம் வாரம் திங்கள் வாசகங்கள்

தவக்காலம் 2ஆம் வாரம் செவ்வாய் வாசகங்கள்

தவக்காலம் 2ஆம் வாரம் புதன் வாசகங்கள்

தவக்காலம் 2ஆம் வாரம் வியாழன் வாசகங்கள்

தவக்காலம் 2ஆம் வாரம் வெள்ளி வாசகங்கள்

தவக்காலம் 2ஆம் வாரம் சனி வாசகங்கள்

தவக்காலம் 3ஆம் வாரம் ஞாயிறு – முதல் ஆண்டு வாசகங்கள்

தவக்காலம் 3ஆம் வாரம் ஞாயிறு – இரண்டாம் ஆண்டு வாசகங்கள்

தவக்காலம் 3ஆம் வாரம் திங்கள் வாசகங்கள்

தவக்காலம் 3ஆம் வாரம் செவ்வாய் வாசகங்கள்

தவக்காலம் 3ஆம் வாரம் புதன் வாசகங்கள்

தவக்காலம் 3ஆம் வாரம் வியாழன் வாசகங்கள்

தவக்காலம் 3ஆம் வாரம் வெள்ளி வாசகங்கள்

தவக்காலம் 3ஆம் வாரம் சனி வாசகங்கள்

தவக்காலம் 4ஆம் வாரம் ஞாயிறு – முதல் ஆண்டு வாசகங்கள்

தவக்காலம் 4ஆம் வாரம் ஞாயிறு – இரண்டாம் ஆண்டு வாசகங்கள்

தவக்காலம் 4ஆம் வாரம் திங்கள் வாசகங்கள்

தவக்காலம் 4ஆம் வாரம் செவ்வாய் வாசகங்கள்

தவக்காலம் 4ஆம் வாரம் புதன் வாசகங்கள்

தவக்காலம் 4ஆம் வாரம் வியாழன் வாசகங்கள்

தவக்காலம் 4ஆம் வாரம் வெள்ளி வாசகங்கள்

தவக்காலம் 4ஆம் வாரம் சனி வாசகங்கள்

தவக்காலம் 5ஆம் வாரம் ஞாயிறு – முதல் ஆண்டு வாசகங்கள்

தவக்காலம் 5ஆம் வாரம் ஞாயிறு – இரண்டாம் ஆண்டு வாசகங்கள்

தவக்காலம் 5ஆம் வாரம் திங்கள் வாசகங்கள்

தவக்காலம் 5ஆம் வாரம் செவ்வாய் வாசகங்கள்

தவக்காலம் 5ஆம் வாரம் புதன் வாசகங்கள்

தவக்காலம் 5ஆம் வாரம் வியாழன் வாசகங்கள்

தவக்காலம் 5ஆம் வாரம் வெள்ளி வாசகங்கள்

தவக்காலம் 5ஆம் வாரம் சனி வாசகங்கள்

ஆண்டவருடைய திருப்பாடுகளின் குருத்து ஞாயிறு வாசகங்கள்

புனித வாரம் – திங்கள் வாசகங்கள்

புனித வாரம் – செவ்வாய் வாசகங்கள்

புனித வாரம் – புதன் வாசகங்கள்

ஆண்டவரின் இராவுணவு வாசகங்கள்

திருப்பாடுகளின் வெள்ளி வாசகங்கள்

Loading

Loadingபாஸ்கா கால வாசகங்கள் – ஒலி வடிவம் (AUDIO)

ஆண்டவருடைய உயிர்ப்பின் பாஸ்கா ஞாயிறு வாசகங்கள்

பாஸ்கா எண்கிழமை – திங்கள் வாசகங்கள்

பாஸ்கா எண்கிழமை – செவ்வாய் வாசகங்கள்

பாஸ்கா எண்கிழமை – புதன் வாசகங்கள்

பாஸ்கா எண்கிழமை – வியாழன் வாசகங்கள்

பாஸ்கா எண்கிழமை – வெள்ளி வாசகங்கள்

பாஸ்கா எண்கிழமை – சனி வாசகங்கள்

பாஸ்கா 2ஆம் வாரம் – ஞாயிறு வாசகங்கள் – முதல் ஆண்டு

பாஸ்கா 2ஆம் வாரம் – திங்கள் வாசகங்கள்

பாஸ்கா 2ஆம் வாரம் – செவ்வாய் வாசகங்கள்

பாஸ்கா 2ஆம் வாரம் – புதன் வாசகங்கள்

பாஸ்கா 2ஆம் வாரம் – வியாழன் வாசகங்கள்

பாஸ்கா 2ஆம் வாரம் – வெள்ளி வாசகங்கள்

பாஸ்கா 2ஆம் வாரம் – சனி வாசகங்கள்

பாஸ்கா 3ஆம் வாரம் – ஞாயிறு வாசகங்கள் – முதல் ஆண்டு

பாஸ்கா 3ஆம் வாரம் – திங்கள் வாசகங்கள்

பாஸ்கா 3ஆம் வாரம் – செவ்வாய் வாசகங்கள்

பாஸ்கா 3ஆம் வாரம் – புதன் வாசகங்கள்

பாஸ்கா 3ஆம் வாரம் – வியாழன் வாசகங்கள்

பாஸ்கா 3ஆம் வாரம் – வெள்ளி வாசகங்கள்

பாஸ்கா 3ஆம் வாரம் – சனி வாசகங்கள்

பாஸ்கா 4ஆம் வாரம் – ஞாயிறு வாசகங்கள் – முதல் ஆண்டு

பாஸ்கா 4ஆம் வாரம் – திங்கள் வாசகங்கள்

பாஸ்கா 4ஆம் வாரம் – செவ்வாய் வாசகங்கள்

பாஸ்கா 4ஆம் வாரம் – புதன் வாசகங்கள்

பாஸ்கா 4ஆம் வாரம் – வியாழன் வாசகங்கள்

பாஸ்கா 4ஆம் வாரம் – வெள்ளி வாசகங்கள்

பாஸ்கா 4ஆம் வாரம் – சனி வாசகங்கள்

பாஸ்கா 5ஆம் வாரம் – ஞாயிறு வாசகங்கள் – முதல் ஆண்டு

பாஸ்கா 5ஆம் வாரம் – திங்கள் வாசகங்கள் – முதல் ஆண்டு

பாஸ்கா 5ஆம் வாரம் – செவ்வாய் வாசகங்கள்

பாஸ்கா 5ஆம் வாரம் – புதன் வாசகங்கள்

பாஸ்கா 5ஆம் வாரம் – வியாழன் வாசகங்கள்

பாஸ்கா 5ஆம் வாரம் – வெள்ளி வாசகங்கள்

பாஸ்கா 5ஆம் வாரம் – சனி வாசகங்கள்

பாஸ்கா 6ஆம் வாரம் – ஞாயிறு வாசகங்கள் – முதல் ஆண்டு

பாஸ்கா 6ஆம் வாரம் – திங்கள் வாசகங்கள்

பாஸ்கா 6ஆம் வாரம் – செவ்வாய் வாசகங்கள்

பாஸ்கா 6ஆம் வாரம் – புதன் வாசகங்கள்

பாஸ்கா 6ஆம் வாரம் – வியாழன் வாசகங்கள்

பாஸ்கா 6ஆம் வாரம் – வெள்ளி வாசகங்கள்

பாஸ்கா 6ஆம் வாரம் – சனி வாசகங்கள்

ஆண்டவரின் விண்ணேற்றம் வாசகங்கள் – முதல் ஆண்டு

பாஸ்கா 7ஆம் வாரம் – திங்கள் வாசகங்கள்

பாஸ்கா 7ஆம் வாரம் – செவ்வாய் வாசகங்கள்

பாஸ்கா 7ஆம் வாரம் – புதன் வாசகங்கள்

பாஸ்கா 7ஆம் வாரம் – வியாழன் வாசகங்கள்

பாஸ்கா 7ஆம் வாரம் – வெள்ளி வாசகங்கள்

பாஸ்கா 7ஆம் வாரம் – சனி வாசகங்கள்

Loading

Loading

© 2024 அருள்வாக்கு - WordPress Theme by WPEnjoy