சிலுவைப்பாதை

தவக்காலத்தில் சிலுவைப்பாதையைத் தியானிக்க….

சிலுவைப்பாதை | 2024

சிலுவைப்பாதை | 2024 -மறைத்திரு. அமிர்தராச சுந்தர் ஜா.

ஒரு நிமிட சிலுவைப்பாதை| 2024 -மறைத்திரு. அமிர்தராச சுந்தர் ஜா.

சிலுவைப்பாதை | 2024 – – அருட்சகோதரி ஆரோக்கியமேரி SMA.

சிலுவைப்பாதை | 2024 – திருமதி ஜோஸ்பின் சாந்தா லாரன்ஸ்

சிலுவைப்பாதை | 2023 -மறைத்திரு. அமிர்தராச சுந்தர் ஜா.

சுருக்கமான சிலுவைப்பாதை

சிலுவைப்பாதை – முனைவர் ஜோசப் அந்தோணி ஜாண்

சிலுவைப்பாதை (சிறியது (25 நிமிடம்)) | 2022 – மறைத்திரு. அமிர்தராச சுந்தர் ஜா.

சிலுவைப்பாதை | 2022 -மறைத்திரு. அமிர்தராச சுந்தர் ஜா.

சிலுவைப்பாதை | 2022 – திருமதி ஜோஸ்பின் சாந்தா லாரன்ஸ்

வளனார் ஆண்டு சிலுவைப்பாதை | 2021 – மறைத்திரு. அமிர்தராச சுந்தர் ஜா.

சிலுவைப்பாதை |2020 – மறைத்திரு. அமிர்தராச சுந்தர் ஜா.

சிலுவைப்பாதை | 2018 – ஆசிரியை திருமதி. ஜோஸ்பின் சாந்தா லாரன்ஸ்

சிலுவைப்பாதை| 2018 – மறைத்திரு. அமிர்தராச சுந்தர் ஜா.

சிலுவைப்பாதை | 2017- திருமதி. ஜோஸ்பின் அனிதா

சிலுவைப்பாதை -2022 (25 நிமிடம்)

சிலுவைப்பாதை (சிறியது) – மறைத்திரு. அமிர்தராச சுந்தர் ஜா.

சிலுவைப்பாதை

சிலுவைப்பாதை – முனைவர் ஜோசப் அந்தோணி ஜாண்

சிலுவைப்பாதை| 2018 – மறைத்திரு. அமிர்தராச சுந்தர் ஜா.

சிலுவைப்பாதை |2020 – மறைத்திரு. அமிர்தராச சுந்தர் ஜா.

வளனார் ஆண்டு சிலுவைப்பாதை | 2021 – மறைத்திரு. அமிர்தராச சுந்தர் ஜா.

சிலுவைப்பாதை – ஆசிரியை திருமதி. ஜோஸ்பின் சாந்தா லாரன்ஸ்

சிலுவைப்பாதை – திருமதி. ஜோஸ்பின் அனிதா

Loading

© 2024 அருள்வாக்கு - WordPress Theme by WPEnjoy