புனிதர்கள் வரலாறு

புனிதர்கள் வரலாறு

புனிதர்கள் வரலாறு

ஜனவரி பிப்ரவரி மார்ச் ஏப்ரல் மே ஜூன்
ஜூலை ஆகஸ்டு செப்டம்பர் அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர்
நாள் புனிதரின் பெயர் கேட்க & பதிவிறக்க

ஜனவரி

ஜனவரி 01
மரியாள் இறைவனின் தாய்
மரியாள் இறைவனின் தாய்

ஜனவரி 02
தூய பசிலியார்
மரியாள் இறைவனின் தாய்

ஜனவரி 03
தூய குரியாகோஸ் எலியாஸ் சாவரா
மரியாள் இறைவனின் தாய்

ஜனவரி 04
தூய எலிசபெத் ஆன் பேலி சேற்றேன்
மரியாள் இறைவனின் தாய்

ஜனவரி 05
தூய சைமன் ஸ்டைலைட்
மரியாள் இறைவனின் தாய்

ஜனவரி 06
தூய ஜான் தே ரிபேரா
மரியாள் இறைவனின் தாய்

ஜனவரி 07
தூய ரெய்மன்ட்
மரியாள் இறைவனின் தாய்

ஜனவரி 08
தூய செவரின்
மரியாள் இறைவனின் தாய்

ஜனவரி 09
கன்றர்பரி நகர தூய அட்ரியன்
மரியாள் இறைவனின் தாய்

ஜனவரி 10
தூய லியோனி அவியாத்
மரியாள் இறைவனின் தாய்

ஜனவரி 11
தூய தியோடோசியஸ்
மரியாள் இறைவனின் தாய்

ஜனவரி 12
கார்லியோன் நகர் தூய பெர்னார்ட்
மரியாள் இறைவனின் தாய்

ஜனவரி 13
தூய ஹிலாரி
மரியாள் இறைவனின் தாய்

ஜனவரி 14
தேவசகாயம்
மரியாள் இறைவனின் தாய்

ஜனவரி 15
தூய வனத்துச் சின்னப்பர்
மரியாள் இறைவனின் தாய்

ஜனவரி 16
தூய ஜோசப் வாஸ்
மரியாள் இறைவனின் தாய்

ஜனவரி 17
தூய வனத்து அந்தோனியார்
மரியாள் இறைவனின் தாய்

ஜனவரி 18
தூய எமிலி
மரியாள் இறைவனின் தாய்

ஜனவரி 19
தூய கனூத்
மரியாள் இறைவனின் தாய்

ஜனவரி 20
தூய செபஸ்தியார்
மரியாள் இறைவனின் தாய்

ஜனவரி 21
தூய ஆக்னஸ்
மரியாள் இறைவனின் தாய்

ஜனவரி 22
தூய வின்சென்ட் பல்லோட்டி
மரியாள் இறைவனின் தாய்

ஜனவரி 23
தான தர்மங்கள் செய்த தூய யோவான்
மரியாள் இறைவனின் தாய்

ஜனவரி 24
தூய பிரான்சிஸ் சலேசியார்
மரியாள் இறைவனின் தாய்

ஜனவரி 25
பவுலின் மனமாற்ற விழா
மரியாள் இறைவனின் தாய்

ஜனவரி 26
தூய தீமோத்தேயு, தீத்து விழா
மரியாள் இறைவனின் தாய்

ஜனவரி 27
தூய ஆஞ்சலா மெர்சி
மரியாள் இறைவனின் தாய்

ஜனவரி 28
தாமஸ் அக்குயினாஸ்
மரியாள் இறைவனின் தாய்

ஜனவரி 29
தூய அப்பொலினாரிஸ் கிலாடியுஸ்்
மரியாள் இறைவனின் தாய்

ஜனவரி 30
தூய பத்தில்திஸ்
மரியாள் இறைவனின் தாய்

ஜனவரி 31
தூய தொன் போஸ்கோ
மரியாள் இறைவனின் தாய்

பிப்ரவரி

பிப்ரவரி 01
புனித பிரிஜித்
புனித பிரிஜித்

மார்ச்

ஏப்ரல்

மே

ஜூன்

ஜூலை

ஆகஸ்டு

செப்டம்பர்

அக்டோபர்

நவம்பர்

டிசம்பர்

Loading

© 2024 அருள்வாக்கு - WordPress Theme by WPEnjoy